Näita pilti ×

Registreeru

×

Logi sisse

×

Unustasin parooli

×

Küsi esinejalt

×
Energiaühistu Energiatalgud

Tutvustus

Okeiko
Foto: Okeiko

Energiaühistu


Tegemist on kogukondliku ühistegevusega, mille peamiseks eesmärgiks on toota, jaotada ja müüa oma seadmete kaudu oma liikmetele elektrienergiat ja soojust omatarbe katmiseks, kulude vähendamiseks ja parema elukeskkonna loomiseks.

 • Organisatsiooni loojaks – kogukond;
 • Organisatsiooni eesmärgiks – kulude optimeerimine, varustuskindlus ja julgeolek, piirkonna konkurentsivõime tõstmine.

Potentsiaalne kasu energiaühistu loomisest teiste riikide näitel:

 • Kogukonnale

* energiaarve vähenemine ja sõltumatus energiahinna kõikumisest;
* pikaajaliselt energiahinna teadmine ja kulutuste tõhusam planeerimine;
* otsene majanduslik kasu: investeeringud, dividendide teenimine;
* hoonete ja eluasemekvaliteedi tõus läbi renoveerimistegevuste;
* kogukonna kaasatus ja ühistegevus.

 • Kohalikule omavalitsusele / ettevõttele

* odavam, varustuskindlam energia;
* tööhõive suurenemine;
* piirkonna majandusliku aktiivsuse tõus;
* piirkonna arendamiseks investeeringute lisandumine;
* piirkonna atraktiivsuse tõus – elanike arvu kasv, maksutulu kaasatus;
* elukeskkonna ja eluasemefondi kvaliteedi paranemine;
* elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõus.

Energiaühistute programm


Energiaühistute programm algatati Eesti Arengufondi eestvedamisel 2013. aastal. Eesti Arengufond on vedanud energiaühistute initsiatiivi selleks, et:

 • koondada ja jagada teadmust energiaühistute loomise võimalustest;
 • jagada informatsiooni läbi laiapõhjalise teavitustegevuse näitamaks erinevaid valikuvõimalusi ja motiveerimaks otsuste tegemist;
 • kaardistada ja analüüsida energiaühistute loomise ja arendamisega seonduvaid erinevad mõjud riiklike arengustrateegiate ja õigusliku keskkonna kaasajastamiseks ning jätkutegevuste algatamiseks;
 • aidata kaasa esimeste energiaühistute tekkele läbi koostöö korraldamise ja finantseerimisalaste võimaluste tuvastamise;
 • kaasata läbi rahvusvaheliste koostööprojektide elluviimise teiste riikide ekspertteadmist ja rahvusvahelist rahastust.

Energiaühistute programmi eesmärgiks oli initsiatiivi loomine ja programmi tegevuste koordineerimine ning initsiatiivide vahendamine ja hoidmine ettevõtlus- ja avaliku sektori vahel.

Tegevusvaldkond: Energiaühistute loomise võimalustest teavitamine

 • targemate initsiaatorite ettevalmistamine;
 • faktide kogumine ja analüüs – uuringud;
 • kommunikatsioon.

Tegevusvaldkond: Energiaühistute loomise soodustamine

 • initsiatiivide pilootimine ja mentorlus;
 • parimate mudelite leidmine ja mastaabi arendamine;
 • veebipõhise nõustamise pakkumine;
 • võrgustumisele kaasaaitamine – koostöö.

Eesti Arengufond on tegelenud energiaühistute programmi eesmärkide realiseerimiseks samuti ka teavitustegevusega. Teavitustegevuse eesmärgiks on olnud luua rohkem energiaühistute initsiatiive (praeguseks kaardistatud initsiatiividega saab tutvuda energiaühistute initsiatiivide kaardil). Teavitustegevuse eesmärgiks oli motiveerida kaasaaitavaid osapooli ning saavutada omavaheline koostöö. Teavitustegevusteks on läbimõeldud ning seostatud sihtgrupipõhine teavitutöö sündmuste näol. Samuti on toimunud teavitustöö erinevate kommunikatsioonitegevuste kaudu – energiaühistute veebileht, ideekonkurss, meedia vahendusel.

pilt