Näita pilti ×

Registreeru

×

Logi sisse

×

Unustasin parooli

×

Küsi esinejalt

×
Energiaühistu Energiatalgud

Miks energiaühistu?

Okeiko
Foto: Okeiko

Mis on energiaühistu?

Energiaühistu – kogukondlik ühistegevus, mille peamiseks eesmärgiks on toota, jaotada ja müüa oma seadmete kaudu oma liikmetele elektrienergiat ja soojust omatarbe katmiseks, kulude vähendamiseks ja parema elukeskkonna loomiseks.

 • Organisatsiooni loojaks: kogukond
 • Eesmärk: kulude optimeerimine; varustuskindlus ja julgeolek, piirkonna konkurentsivõime tõstmine ja väärtuste piirkonda jätmine.

Energiaühing – kogukondlik ühistegevus, mille peamiseks eesmärgiks on ühisinvesteeringud elektrienergia ja sooja tootmisesse tavapärase investortegevusena tulu saamise eesmärgil.

 • Organisatsiooni loojaks: ettevõte
 • Eesmärk: kogukonna kaasamine nõusoleku saamiseks; lisainvesteeringu kaasamine; kogukonnal – tulu teenimine.

Energiaühisus – energiaühistu ja -ühingu koondnimetus.


 Energiaühistute ja –ühingute toimimise eesmärgid:

 1. Kogukondade ja lõpptarbijate kulude vähendamine ja parema elukeskkonna loomine.
 2. Uute ettevõtlusvormide motiveerimine ja investeeringute kaasamine energiavaldkonna projektidesse läbi kogukondliku tegevuse.

Energiaühistute loomise läbi on võimalik:

 • Lahendada regionaalseid ja kohapõhiseid elektri ja soojamajandusega seotud probleeme.
 • Soodustada keskkonna säästlikku majandamist läbi ressursside väärindamise ja parema maakasutuse.
 • Aidata kaasa energiajulgeoleku ja –sõltumatuse tagamisele.
 • Parandada elukvaliteeti nii elukeskkonna jätkusuutliku arendamise kui investeeringute lisandumise ja uute jagamismajandusele omaste ettevõtlusvormide tekke läbi.

Energiaühistu, kellele?

 1. Lõpptarbijad
 2. Algatusgrupid – kogukonnad:

Tiheasustuses – linnades:

 • korteriühistu
 • asumiselts
 • teadus-tööstuspark
 • kinnisvaraettevõte

Haja-astustuses – maa-asulates:

 • kohalik omavalitsus
 • ressursi valdaja: metsaühistu, talupidaja
 • väike saare elanikud
 • öko-kogukonnad
 1. Ettevõtjad
 2. Avalik sektor

Miks energiaühistud just täna?

Energiamajanduse pikaajalised tulevikutrendid soosivad energiaühistute tekkimist:

 • energiatarbimise kasv;
 • ühesuunalise energialiikumise muutumine kahesuunaliseks;
 • tootjapõhisest struktuurist tarbijapõhiseks;
 • kogukonnapõhise mikro- ja väiketootmise kasv;
 • taastuvenergia mahu suurenemine;
 • võrkude juhtimise ja haldamise muutused – süsteemi keerukamaks muutumine;
 • uute teenuste ja profiiliga ettevõtete sünd – tarbimise suunamine

Miks energiaühistut luua? Selleks on mitmeid põhjuseid, millest mõned on toodud järgnevalt:

 1. kohalik omand – kogukonna omandis olevad tootmisüksused võimaldavad kulude kokkuhoidu ning väärtuste jäämise piirkonda;
 2. teadlikkus – ühistuline omand kasvatab avalikkuse teadlikkust energiaküsimustes;
 3. konfliktide ennetamine – ühistuline omand väldib konflikte ja probleemide teket kogukonna ja tootmisüksuse omanike vahel;
 4. madalamad investeeringukulud – ühistuline omand toetab madalamaid investeeringuid ja paremat tehnoloogiavalikut, kuna kiire kasumi teenimine pole esmatähtis;
 5. madalamad võrgukulud – hajutatud tootmine väikestes energiaühistutes vähendab ülekandekulusid ja säästab energiat üleriiklikul tasandil;
 6. lahenduste näitlikustamine – kohalik energiatootmine teeb säästva arengu lahendused mõistetavaks;
 7. osalemine –  energiaühistus osalemine võimaldab kogukonnal osaleda praktilist säästvat arengut edendavas tegevuses.

Energiaühistute loomisel võib olla mitmeid erinevaid eesmärke ja väljundeid:

 • energiaarve vähenemine ja sõltumatus energiahinna kõikumisest
 • pikaajaliselt energiahinna teadmine ja kulutuste tõhusam planeerimine
 • otsene majanduslik kasu – investeeringud ning dividendide teenimine
 • elukeskkonna ja eluasemefondi kvaliteedi paranemine
 • kogukonna kaasatus ja ühistegevus
 • tööhõive suurenemine
 • piirkonna majandusliku aktiivsuse tõus
 • piirkonna arendamiseks vajalike investeeringute lisandumine
 • piirkonna atraktiivsuse tõus – elanike arvu kasv, maksutulu kaasatus
 • elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõus

Energiaühistute peamised tegevussuunad:

 • Elektrienergia tootmine ja oma tarbijatele jaotamine
 • Soojuse tootmine ja oma tarbijatele jaotamine
 • Elektrienergia ja soojuse koostootmine ning oma tarbijatele jaotamine
 • Tarbimise suunamine
 • Hoonete rekonstrueerimine ja renoveerimine
 • Kogukonna energiateadlikkuse kasvatamine
 • Ühistegevuse arendamine
 • Prosumer’ina toimimise promo – teadmispõhine turism
 • Omatarbest üle jääva toodangu võrku müümine ja teiste tarbijate varustamine

Energiaühistute algatamisele kaasa aitamine

Elektri- ja soojatootmine kogukondlike energiaühistute ja -ühingute poolt on riikide lõikes erinevalt arenenud. On neid riike, kus energiaühistuline liikumine on hoogsasti käima läinud ja hõlmab märkimisväärse osa kogu energiatootmise-tarbimise turust, kuid leidub ka mitmeid neid, kus valdkondlik raamistik toetab traditsioonilise süsteemi toimimist. Selleks, et Eestis kogukondlikku energiatootmist soodustada, kutsuti Eesti Arengufondi initsiatiivil ja koos koostööpartneritega ellu

Energiaühistute Programm, mille tegevussuundadeks olid:

 1. Koondada ja jagada teadmust energiaühistute loomise võimalustest.
 2. Olla infoväravaks läbi laiapõhjalise teavitustegevuse näitamaks erinevaid valikuvõimalusi energiaühistu algatamisel ja motiveerimaks otsuste tegemist.
 3. Kaardistada ja analüüsida energiaühistute loomise ja arendamisega seonduvad erinevad mõjud riiklike arengustrateegiate ja õigusliku keskkonna kaasajastamiseks ning jätkutegevuste algatamiseks.
 4. Aidata kaasa esimeste energiaühistute tekkele läbi mitmekülgse nõustamistegevuse pakkumise, koostöö korraldamise ja finantseerimisalaste võimaluste tuvastamise.
 5. Kaasata Eesti energiavaldkonda teiste riikide ekspertteadmist ja rahvusvahelist rahastust läbi rahvusvaheliste koostööprojektide algatamise ja elluviimise.

Eesti Arengufondi roll seoses energiaühistute programmiga oli:

 • initsiatiivi loomine ja programmi tegevuste koordineerimine ning
 • initsiatiivi vahendamine ja hoidmine ettevõtlus- ja avaliku sektori vahel.

Energiaühistute Programmi tegevusvaldkonnad jagunesid kaheks:

 • Energiaühistute loomise võimalustest teavitamine:
 • Teadlikkuse tõstmine ja infovahetus – erinevad teavitus- ja koolitusstegevused
 • Faktide kogumine ja analüüs – uuringute teostamine
 • Kommunikatsioon
 • Energiaühistute loomise soodustamine:
 • Initsiatiivide pilootimine ja mentorlus
 • Veebipõhise nõustamise võimaldamine
 • Võrgustumisele kaasa aitamine – koostöö loomine ja arendamine

 

Selleks, et kogukonnapõhine energiatootmine Eestis saaks hoogu ja loodavad energiaühistud mõistlikult toimima on igaühe panus ja ideed teretulnud!

 

pilt